công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00062 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, 0/+250 Degree C 0/+250 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00030 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, 0/+200 Degree C 0/+200 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00029 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, 0/+150 Degree C 0/+150 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00028 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, 0/+120 Degree C 0/+120 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00027 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, 0/+100 Degree C 0/+100 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00026 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, 0/+50 Degree C 0/+50 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00025 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, -20/+80 Degree C -20/+80 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00024 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, -20/+120 Degree C -20/+120 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00023 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, -50/+50 Degree C -50/+50 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00022 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, -50/+100 Degree C -50/+100 Degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00021 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 3m, 12x150mm, -30/50 degree C -30/50 degree C 3m, 12x150mm 2,900,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00049 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+600 Degree C 0/+600 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00048 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+500 Degree C 0/+500 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00047 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+300 Degree C 0/+300 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00046 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+300 Degree C 0/+300 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00045 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+250 Degree C 0/+250 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00044 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+200 Degree C 0/+200 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00043 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+150 Degree C 0/+150 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00042 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+120 Degree C 0/+120 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00041 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+100 Degree C 0/+100 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00040 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, 0/+50 Degree C 0/+50 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00039 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, -20/+80 Degree C -20/+80 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00038 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, -50/+50 Degree C -50/+50 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00037 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, -50/+100 Degree C -50/+100 Degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00036 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 6m, 12x150mm, -30/50 degree C -30/50 degree C 6m, 12x150mm 3,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00061 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 10m, 12x150mm, 0/+600 Degree C 0/+600 Degree C 10m, 12x150mm 4,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00060 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 10m, 12x150mm, 0/+500 Degree C 0/+500 Degree C 10m, 12x150mm 4,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00059 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 10m, 12x150mm, 0/+300 Degree C 0/+300 Degree C 10m, 12x150mm 4,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00058 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 10m, 12x150mm, 0/+250 Degree C 0/+250 Degree C 10m, 12x150mm 4,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00057 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 4inch, 10m, 12x150mm, 0/+200 Degree C 0/+200 Degree C 10m, 12x150mm 4,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature