công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00221 63L-63mm, 1/4 NPT Bottom, Connection Brass, -6KPA-0 -6KPA-0 63mm 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00175 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/1000 kg/cm² & psi 0/1000 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00174 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/700 kg/cm² & psi 0/700 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00173 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/500 kg/cm² & psi 0/500 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00172 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/400 kg/cm² & psi 0/400 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00171 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/250 kg/cm² & psi 0/250 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00170 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/150 kg/cm² & psi 0/150 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00169 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/100 kg/cm² & psi 0/100 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00168 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/70 kg/cm² & psi 0/70 Kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00167 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/40 kg/cm² & psi 0/40 Kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00166 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/25 kg/cm² & psi 0/25 Kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00165 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/16 kg/cm² & psi 0/16 Kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00164 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/10 kg/cm² & psi 0/10 Kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00162 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/6 kg/cm² & psi 0/6 Kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00161 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/4 kg/cm² & psi 0/4 kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00160 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/2 kg/cm² & psi 0/2 kg/cm² & psi 63mm 750,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00159 27B-63mm, 1/4 NPT Back, 0/1 kg/cm² & psi 0/1 Kg/cm² & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00158 27B-63mm, 1/4 NPT Back, -1/5 bar & psi -1/5 bar & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00157 27B-63mm, 1/4 NPT Back, -1/1 bar & psi -1/1 bar & psi 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00156 27B-63mm, 1/4 NPT Back, -1/0 bar & inHg -1/0 bar & inHg 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00155 27B-63mm, 1/4 NPT Back, -76/0 cmHg & inHg -76/0 cmHg & inHg 63mm 800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure