công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00154 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -76cmhg-0-35 Kg/cm2 -76cmhg-0-35 Kg/cm2 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00153 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -76cmhg-0-5 Kg/cm2 -76cmhg-0-5 Kg/cm2 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00152 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -1/24 Bar & psi -1/24 Bar & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00151 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -1/15 Bar & psi -1/15 Bar & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00150 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -1/10 Bar & psi -1/10 Bar & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00149 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -1/5 Bar & psi -1/5 Bar & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00148 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -1/0 Bar & psi -1/0 Bar & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00147 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, -76/0 cmHg & inhg -76/0 cmHg & inhg 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00146 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/700 Kg/cm² & psi 0/700 Kg/cm² & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00145 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/400 Kg/cm² & psi 0/400 Kg/cm² & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00144 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/250 Kg/cm² & psi 0/250 Kg/cm² & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00143 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/160 Kg/cm² & psi 0/160 Kg/cm² & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00142 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/100 Kg/cm² & psi 0/100 Kg/cm² & psi 63mm 700,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00141 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/70 Kg/cm² & psi 0/70 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00140 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/60 Kg/cm² & psi 0/60 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00139 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/40 Kg/cm² & psi 0/40 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00138 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/30 Kg/cm² & psi 0/30 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00137 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/25 Kg/cm² & psi 0/25 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00136 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/16 Kg/cm² & psi 0/16 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00135 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/10 Kg/cm² & psi 0/10 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00134 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/6 Kg/cm² & psi 0/6 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00133 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/4 Kg/cm² & psi 0/4 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00132 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/2.5 Kg/cm² & psi 0/2.5 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00131 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/2 Kg/cm² & psi 0/2 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00130 27L-63mm, 1/4 NPT Bottom, 0/1 Kg/cm² & psi 0/1 Kg/cm² & psi 63mm 650,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure