công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00108 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, -1~24 Bar & psi -1~24 Bar & psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00107 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, -1~10 Bar & psi -1~10 Bar & psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00106 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, -1~5 Bar & psi -1~5 Bar & psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00105 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, -1~1 Bar & psi -1~1 Bar & psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00104 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, -1~0 Bar & psi -1~0 Bar & psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00102 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, -76cmHg & inHg ~ 0 -76cmHg & inHg ~ 0 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00101 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~1400 bar & Psi 0~1400 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,300,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00100 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~1000 bar & Psi 0~1000 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,150,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00099 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~700 Kg/cm2 & Psi 0~700 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00098 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~400 Kg/cm2 & Psi 0~400 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00097 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~400 Kg/cm2 & Psi 0~400 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00096 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~250 Kg/cm2 & Psi 0~250 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00095 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~160 Kg/cm2 & Psi 0~160 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00094 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~100 Kg/cm2 & Psi 0~100 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00093 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~70 Kg/cm2 & Psi 0~70 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00092 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~42 Kg/cm2 & Psi 0~42 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00091 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~42 Kg/cm2 & Psi 0~42 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00090 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~30 Kg/cm2 & Psi 0~30 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00089 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~25 Kg/cm2 & Psi 0~25 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00088 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~16 Kg/cm2 & Psi 0~16 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00087 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~10 Kg/cm2 & Psi 0~10 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00086 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~6 Kg/cm2 & Psi 0~6 Kg/cm2 & Psi 100mm 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00085 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~4.2 Kg/cm2 & Psi 0~4.2 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00084 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~2 Kg/cm2 & Psi 0~1 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00083 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~1 Kg/cm2 & Psi 0~1 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00082 27L-100mm, 1/2 NPT Bottom, 0~0.6 Kg/cm2 & Psi 0~0.6 Kg/cm2 & Psi 100mm 1,000,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure