công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00329 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 65mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 65 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00330 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 85mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 85 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00331 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 100mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 100 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00332 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 150mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 150 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00333 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 200mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 200 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00334 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 250mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 250 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00335 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 300mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 300 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00336 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 350mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 350 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00337 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 400mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 400 mm 4 inch 950,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00338 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 450mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 450 mm 4 inch 1,100,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00339 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 500mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 500 mm 4 inch 1,200,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Temperature
P00340 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 600mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 600 mm 4 inch 1,300,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00341 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 700mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 700 mm 4 inch 1,500,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00342 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 800mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 800 mm 4 inch 1,600,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00343 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 900mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 900 mm 4 inch 1,800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00344 BTL-(100mm), SS304, 0/100 ⁰C/F, Φ6 x 1000mm, 1/2 NPT 0~100°C, Ф6 x 1000 mm 4 inch 1,800,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature