công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00073 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+600 Degree C 0/+600 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00072 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+300 Degree C 0/+300 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00071 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+250 Degree C 0/+250 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00070 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+200 Degree C 0/+200 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00069 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+150 Degree C 0/+150 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00068 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+120 Degree C 0/+120 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00067 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+100 Degree C 0/+100 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00066 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, 0/+50 Degree C 0/+50 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00065 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, -20/+80 Degree C -20/+80 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00064 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, -20/+120 Degree C -20/+120 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00063 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, -50/+50 Degree C -50/+50 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature
P00032 DSL, (đồng hồ nhiệt độ dạng dây), 6inch, 3m, 12x150mm, -50/+100 Degree C -50/+100 Degree C 3m, 12x150mm 3,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Temperature